ตรวจติดตามมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน


[2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. [2022-06-08] ฝึกอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำจืด"กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] ตรวจติดตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน.. [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านนาตกคลองกำ ขอเชิญท่องเที่ยว.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตามมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการเรือประมง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา จันทร์แจ่มศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวพิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเมืองกระบี่ ลงพื้นที่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย และบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และชี้แจงการเก็บข้อมูลกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในแหล่งน้ำตามโครงการฯ