ครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

ครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนายวิทธวัช ไชยบุญ เจ้าพนักงานประมง นางสาวภพรรัต เรืองโฉม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางจิราภรณ์ คงมีสุข ประมงอำเภอเขาพนม ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มฟาร์มชุมชนประมงบ้านควนกลาง ณ หมู่3 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยส่งมอบอุปกรณ์ พันธ์ุสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำ เพื่อต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม