พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 213 ครั้ง

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รองกอ.รมน. ร่วมมอบพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1,150,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาโดยให้ผู้แทนมารับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ ณ ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ