เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ร่

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ร่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 327 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมก้วยนายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานเข้าร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวนิพัทธา จันทร์ย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯเข้าร่วมฯ ประเด็นเรื่องพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 กิจกรรมช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งจังหวัดกระบี่ โดยเป้าหมายกุ้งขาว 89.919 ตัน วงเงิน 2,781,000 บาท  และในการปรึกษาหารือข้อระเบียบโครงการฯ มีประมงอำเภอ5อำเภอชายทะเล เป็นคณะทำงานประจำจุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่ รายละเอียดจะแจ้งต่อไป