ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 185 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
1.ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ร่วมกับ นางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม เพื่อส่งมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,200 ตัว และอาหารปลาดุก จำนวน 6 กระสอบ ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประมงโรงเรียน) โดยมี ส.ต.อ.สายชล พรหมสุด ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับมอบ
2.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง นายสมศักดิ์ คงเมฆา พร้อมมอบป้ายศูนย์ฯ และเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น สาขาปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำให้แก่ประธานศูนย์
3.ร่วมกับนางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง มอบเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่ นายพิชิต ชูมณี เกษตรกรตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง