โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 177 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม