ตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าและการใช้เครื่องมือลอบพับได้

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าและการใช้เครื่องมือลอบพับได้ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นายกานรัฐ เรืองโฉม  หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น  จพง.ชำนาญงาน  และนางจิราภรณ์ คงมีสุข ปอ.เขาพนม ????ลงพื้นที่  อ.เขาพนม  ตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าและการใช้เครื่องมือลอบพับได้  หรือ ไอ้ไง่ ตามมาตราการการบังคับใช้กฎหมาย พรก.ประมง  2558 (มาตรา 67) 
พบว่าร้านค้าไม่มีการนำสินค้าชนิดนี้จำหน่ายแต่อย่างใด