ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 193 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18  มิถุนายน  2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสุภาณี  มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับคณะท่านรองผู้ว่ากระบี่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ โดย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหินกลุ่มผลิตกะปิแหลมทองหมู่ที่ 4  ทรายขาว  อำเภอคลองท่อม ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้รับงบการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ  2562  โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงทางเลือกสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วม  และ นางสกุณา  ตาเต็ง ประธานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหิน   ร่วมให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมกระบวนการและ  กรรมวิธีในการผลิต  และขั้นตอน การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร โดยนางสกุณา ตาเต็ง   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหิน  เล่าให้ฟังว่า  กลุ่มแปรรูปองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหิน  ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตกะปิแหลมทอง  มีสมาชิกจำนวน  27    คน เงินทุนหมุนเวียน  70,000.-  บาท อาชีพหลักจะทำสวน ทำไร่ หลังจากนั้นมาทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  มีผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย กะปิแกง  กะปิหวาน   น้ำปลาหวาน  เป็นต้น   ปัจจุบันตนและสมาชิก สามารถผลิตมีกำลังผลิตได้ถึง  2,000   กระปุก  / วัน โดยมีสมาชิกมาร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์  15  คน  ต่อ วัน  ส่งผลให้มีรายได้  300  บาท / วัน   9,000   บาทต่อเดือน
              ทั้งนี้ได้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัด จำนวน  2  หลักสูตร  ตามกิจกรรมพัฒนาพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ  ประกอบด้วย  หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า  และ  หลักสูตรแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปด้านประมง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีทีทันสมัยเพิ่มมากขึ้น และเหมาะสมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบด้านการเกษตร  สร้างรายได้เป็นอย่างดีปัจจุบันส่งออกทั้งในไทยและประเทศใกล้เคียง  เช่น มาเลเซีย    นอกจากนี้ยังหน่วยงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   กล่าวว่า   ได้มาเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงทางเลือกได้รับงบการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ  2562   และกล่าวให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรในห้วงวิกฤตโควิด 19 พร้อมให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม