พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


[2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. [2023-03-17] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง.. [2023-03-17] มอบปัจจัยการผลิต (ปลานิลแดง) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา.. [2023-03-08] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดก.. [2023-02-24] ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-02-24] ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้).. [2023-02-24] โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์ก.. [2023-02-24] ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. [2023-02-23] วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day).. [2023-02-22] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day).. อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่องาน ”นิทรรศการ ขยายผล 40 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และคณะทำงานศูนย์ฯให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้กับราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในงานมีการแสดงสินค้า   ของศูนย์ฯ เกษตรกรตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย รวมทั้งนิทรรศการผลสำเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ในส่วนกิจกรรมงานด้านการประมง นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ และนายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาด้านการประมง ให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงาน