ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565


[2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. [2023-03-17] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง.. [2023-03-17] มอบปัจจัยการผลิต (ปลานิลแดง) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา.. [2023-03-08] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดก.. [2023-02-24] ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-02-24] ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้).. [2023-02-24] โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์ก.. [2023-02-24] ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. [2023-02-23] วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day).. [2023-02-22] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field.day).. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565 


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์ ประมงอำเภอสารภี ปฏิบัติงานในหน้าที่ประมงอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข Great food from good soil for better life awareness week” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม