ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิและของดีเมืองพร้าว


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิและของดีเมืองพร้าว  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิและของดีเมืองพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2566  ซึ่งจัดโดยสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ระหว่างวันที่ 6 -13 ธันวาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี