เยี่ยมชมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

เยี่ยมชมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ นายประสาน พรโสภิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ เยี่ยมชมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับคณะอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่