ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงตลาด


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงตลาด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ นายประสาน พรโสภิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง   สัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่ปลานิล) ของนายอนันต์ โกเสส และเยี่ยมชมฟาร์มผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ของฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำแนะนำ