สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรม สำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


[2023-06-06] แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์.. [2023-06-05] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-06-05] โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน.. [2023-06-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจ.. [2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรม สำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 วันที่ 1 ธันวาคม 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจารุวรรณ  เลิศพรกุลรัตน์  ประมงอำเภอสารภี ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรม สำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (CPUE) โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย บริเวณลำน้ำปิงเขตติดต่อพื้นที่อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง และเขตติดต่ออำเภอหางดง ตำบลสบแม่ข่า และของเจ้าหน้าที่ ศปจ.ลำพูนชียงใหม่