ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรและตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาเกษตรและจัดเก็บคำขอรับการรับรองตามมาตรฐาน มกษ.7436


[2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. [2022-12-20] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวั.. [2022-12-19] เข้าตรวจประเมินบ่อเลี้ยงปลา เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-12-19] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-12-19] ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรและตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาเกษตรและจัดเก็บคำขอรับการรับรองตามมาตรฐาน มกษ.7436 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายณฐนน มาป้อง ประมงอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 6 ราย ดังนี้ พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บ่อเลี้ยงปลารวม ได้แก่ ตำบลยุหว่า 1 ราย ตำบลบ้านกลาง 1ราย และตำบลมะขุนหวาน 1 ราย และพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บ่อเลี้ยงปลารวม ได้แก่ ตำบลหนองตอง 2 ราย และตำบลหารแก้ว บ่อเลี้ยงปลาหมอไทย 1 ราย และตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาเกษตรและจัดเก็บคำขอรับการรับรอง ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7436  การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ตำบลหนองตอง 2 ราย และตำบลการแก้ว 1 ราย