ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมเกษตรผู้เพาะเลี้ยงผำ และตรวจติดตามส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาดุก


[2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. [2022-12-20] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวั.. [2022-12-19] เข้าตรวจประเมินบ่อเลี้ยงปลา เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-12-19] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-12-19] ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมเกษตรผู้เพาะเลี้ยงผำ และตรวจติดตามส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาดุก 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมเกษตรผู้เพาะเลี้ยงผำ ของนายนทีพรรณ์ ลำปัน หมูที่ 8 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงผำในบ่อดินจำนวน 3 บ่อ เนื้อที่รวม 3 ไร่ ได้ผลผลิต 50,000 กิโลกรัม/ปี และตรวจติดตามส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาดุกยาสุวรรณ์ฟาร์ม ของนายกฤษฎา ยาสุวรรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรมีบ่อเลี้ยงขนาดพื้นที่ 3 งาน จำนวน 4 บ่อ อยู่ระหว่างรอจับผลผลิต และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)