ร่วมเป็นพยานในการทำลายของกลาง ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)


[2023-01-05] พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า.. [2023-01-03] ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2022-12-26] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์.. [2022-12-20] ตรวจสอบสถานที่และซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (จระเข้น้.. [2022-12-20] ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน).. [2022-12-20] พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจา.. [2022-12-20] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวั.. [2022-12-19] เข้าตรวจประเมินบ่อเลี้ยงปลา เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-12-19] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-12-19] ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมเป็นพยานในการทำลายของกลาง ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)  


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมเป็นพยานในการทำลายของกลาง ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำลาย ขาย หรือดำเนินการอื่นกับเครื่องมือทำการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 และติดตามตรวจสอบแนวเขตการประกาศเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ บริเวณสะพานแขวนเชื่อมใจ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่