ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "การปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค" ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GAP เดิมของกรมประมง


[2022-08-15] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ.. [2022-08-05] ติดตามตรวจสอบการดำเนินการศึกษาวิจัยปลาม้าลายมีชีวิต.. [2022-08-04] ดำเนินการจับจระเข้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.. [2022-08-04] การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษ.. [2022-07-26] ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.. [2022-07-25] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ.. [2022-07-04] เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อ.. [2022-07-04] ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "การปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค" ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GAP เดิมของกรมประมง 


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "การปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค" ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GAP เดิมของกรมประมง จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลเวียง และตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่