มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง


[2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออ.. [2022-06-23] ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโค.. [2022-06-23] ร่วมจัดงานวันถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศู.. [2022-06-23] ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป.. [2022-06-22] มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบป.. [2022-06-22] ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอย.. [2022-06-22] ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหม.. [2022-06-22] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "กา.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง  


18 พฤษภาคม 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวอรรัมภา ราชมา ประมงอำเภอแม่อาย และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมด 40 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 20 ราย อำเภอฝาง 10 ราย และอำเภอไชยปราการ 10 ราย รับสนับสนุน ได้แก่ ปลานิล 1,500 ตัว และอาหารปลา จำนวน 2 กระสอบ