ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร


[2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออ.. [2022-06-23] ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโค.. [2022-06-23] ร่วมจัดงานวันถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศู.. [2022-06-23] ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป.. [2022-06-22] มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบป.. [2022-06-22] ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอย.. [2022-06-22] ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหม.. [2022-06-22] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "กา.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร 


วันที่ 11 พฤษภาคม? 2565 นางสาว?พิมพ์?พจมาน? รอด?เจริญ?ศักดิ์?  ประมง?อ?ำ?เภอ?ดอยหล่อ พร้อมด้วย?นายสิงหนาท? ภู่ไพบูลย์? เจ้าพนักงาน?ประมง?ปฏิบัติ?งาน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม?พัฒนา?และ?ส่ง?เ?ส?ริ?มอาชีพ?การประมง? ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร ศพก.เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 1 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่