กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


[2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา.. [2022-06-23] ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำ.. [2022-06-23] มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออ.. [2022-06-23] ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโค.. [2022-06-23] ร่วมจัดงานวันถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ศู.. [2022-06-23] ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป.. [2022-06-22] มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบป.. [2022-06-22] ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอย.. [2022-06-22] ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหม.. [2022-06-22] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับ "กา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทำการสุ่มชั่งน้ำหนัก วัดขนาดปลาที่ทำการอนุบาล และทำการปล่อยลงอ่างเก็บน้ำโครงการฯ และอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน และทำการประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูปลามีไข่ ปี 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่