ร่วมพิธีเปิดงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือประชาชน จังหวัดเชียงใหม่


[2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. [2022-05-12] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-12] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ.. [2022-05-12] กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีเปิดงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ 


วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา10.00 น. นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานตามนโยบายเร่งด่วนตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยให้หน่วยงานนำร้านค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ผู้ประกอบการ ร่วมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ปลานิล อำเภอแม่แตง และเกษตรกร ศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมงอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2565 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่