ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปี 2565


[2022-05-18] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง.. [2022-05-18] ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแ.. [2022-05-18] ปล่อยพันธุ์?กุ้งก้ามกราม ร่วมกับคณะกรรมการ?โครงการธนาคาร?ฯ อ่าง?เก็บ?น.. [2022-05-18] เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศัก.. [2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปี 2565 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ordinator : FC) จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ดำเนินกิจกรรมด้านการประมง โดยมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดความมั่นคงในอาชีพประมง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้คัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ชุมชน โดยมีนายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม