ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-18] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง.. [2022-05-18] ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแ.. [2022-05-18] ปล่อยพันธุ์?กุ้งก้ามกราม ร่วมกับคณะกรรมการ?โครงการธนาคาร?ฯ อ่าง?เก็บ?น.. [2022-05-18] เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศัก.. [2022-05-17] ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร.. [2022-05-17] ตรวจเยี่ยมร้านค้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการกระจ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริ.. [2022-05-12] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี?ใหม่?ด้านประมง.. [2022-05-12] เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมงอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยฯ และนายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับส่วนราชการ นายอำเภอดอยหล่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุข ชลประทาน และอุทยานแห่งชาติแม่วาง ให้รับทราบในการดำเนินโครงการ เพื่อบูรณาการร่วมกัน และได้ชี้แจงในขั้นตอนที่ 2 โดยการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดแผนการดำเนินงาน กฎ กติกา มาตรการ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ในการนี้ได้ดำเนินการรับแบบคำขอการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว