การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในม.. [2021-10-26 ] การตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลา.. [2021-10-26 ] การตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลา.. [2021-10-26 ] แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอ.. [2021-10-06 ] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม.. [2021-10-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันปร.. [2021-10-01 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-09-10 ] การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห.. [2021-09-09 ] กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564.. [2021-09-09 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท.. [2021-09-03 ]
อ่านทั้งหมด 

การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 เผยเเพร่: 2021-09-03  |  อ่าน: 58 ครั้ง

 

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้    ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แสดงหนังสือรับรองสถานที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 รายเดิม ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ยื่นขอหนังสือรับรองภายในวันที่ 16 สิงหาคม-14 กันยายน 2564

2. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 รายใหม่ เฉพาะหน่วยงานราชการหรือที่         กรมประมงกำหนด ยื่นขอหนังสือรับรองก่อนที่จะดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. การยื่นขอหนังสือรับรอง กรณีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ     ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกรณีสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ   ยื่นคำขอ ณ สำนักงานประมงจังหวัดหรือสถานที่ประมงจังหวัดประกาศกำหนดที่สถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่

4. เอกสารหลักฐานการยื่นคำขอ

          4.1 กรณีบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (ทบ.1)  ถ้ามี

          4.2 กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ถ้ามี

          4.3 กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ถ้ามี

5. ขั้นตอนการยื่นคำขอ

          5.1 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยื่นคำขอตามสถานที่กำหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่รับคำขอตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ

          5.2 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใน 20 วันทำการ

          5.3 ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือประมงจังหวัด ลงนามในหนังสือรับรอง

          5.4 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับหนังสือรับรองซึ่งจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

6. หนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดฯ นำไปประกอบหลักฐานคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดฯต่อไป