ตรวจเยียมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง

ตรวจเยียมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 


วันที่ 23,24 กุมภาพันธ์  2565  นางสาวไปรมา ใสยา ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ  พร้อมด้วยนายณัฐนากร  ต่อชาติ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยียมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง อำเภอเมืองชัยภูมิ  และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  รวมถึงประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งให้คำแนะนำทางวิชาการ  การปรับลดพื้นที่การเลี้ยง  หรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง  และได้ทำากรสำรวจข้อมูลสถิติการประมง ประจำปีการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้สำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามแบบ สป.6-1