กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้น้ำจืด)

กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้น้ำจืด) 


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชัยภูมิ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้น้ำจืด) ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อจระเข้ และข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์ควบคุม อำเภอเมือง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ