กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นส.ไปรมา ไสยา ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในตำบลในเมือง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ