"บ้านปันสุข อ.บ้านเขว้า "

"บ้านปันสุข อ.บ้านเขว้า " 


วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางประภัสสร แปะทา ประมงอำเภอแก้งคร้อ ร่วมมอบ
 ๑.ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด ๗-๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๕๐ ตัว
 ๒.อาหารปลาดุกเล็ก จำนวน ๑ กระสอบ (๒๐ กิโลกรัม)
๓.กาละมังสำหรับเพาะเลี้ยงแหนแดง จำนวน ๒ ใบ
 ๔.แหนแดง
    ในพิธีมอบบ้าน"บ้านปันสุข อ.บ้านเขว้า " ตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "๑ อำเภอ ๑ หมู่บ้าน Case Study" จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบให้กับครัวเรือนนางฐิติมา ฐานวิสัย บ้านเลขที่ ๑๐๑ บ้านห้วยน้ำคำ ม.๓ ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และในงานวันนี้ขอขอบคุณ นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ ประมงอาสา ที่มาร่วมพิธีดังกล่าว