ประมงชัยภูมิ (FC) ร่วมงาน Field Day  ณ ศพก อ.เมืองชัยภูมิ

ประมงชัยภูมิ (FC) ร่วมงาน Field Day  ณ ศพก อ.เมืองชัยภูมิ 


ประมงชัยภูมิ (FC) ร่วมงาน Field Day  ณ ศพก อ.เมืองชัยภูมิ   ????...................................????

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ และ นายสมพงษ์ การเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีนายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนท้องถิ่นร่วมเยี่ยมชม สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ มีการจัดนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การลดต้นทุนด้านอาหาร โดยการทำคอกปุ๋ยหมักในบ่อดิน เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ มีการสาธิตการทำอาหารปลาอย่างง่าย และการขยายพันธุ์แหนแดง พร้อมทั้งแจกแหนแดง สายพันธุ์พัฒนากรมวิชาการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่สนใจภายในงาน มีการนำเสนอเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาน้ำน้อยด้วยกระชังบก เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูร้อน เป็นต้น