ประมงชัยภูมิ (FC) มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรเครือข่ายทฤษฎีใหม่ประมง

ประมงชัยภูมิ (FC) มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรเครือข่ายทฤษฎีใหม่ประมง  


ประมงชัยภูมิ (FC) มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรเครือข่ายทฤษฎีใหม่ประมง ????????????

-----------------------------------

การปฏิบัติงานยุค New Normal เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกษตรกรเครือข่ายมีความพึงพอใจ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีการทบทวนความรู้ แนะนำ เพิ่มเติม พบปะ หารือ ส่งงาน ส่งการบ้าน กันทาง กลุ่มไลน์ เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการเตรียมบ่อ เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงปลา ทำฟางหมัก หญ้าหมัก เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ พร้อมทั้งขยายพันธุ์แหนแดงที่ได้รับแจกเพื่อเป็นอาหารปลา นำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม เมื่อพร้อมแล้ว ประมงชัยภูมิ (FC) มอบปัจจัยการผลิต ตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช รายละ 2,000 ตัว สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนอาหารปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ(20กก)

??วันที่ 13 พฤษภาคม 25654 อำเภอคอนสวรรค์ 15 ราย ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ พบปะให้กำลังใจเกษตรกรและเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์????

??วันที่ 14 พฤษภาคม 25654 อำเภอเนินสง่า 15 ราย ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า พบปะให้กำลังใจเกษตรกรและเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า????