กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 


????????วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจิราลักณ์ กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประมงอำเภอภูเขียวร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองหญ้าข้าวนก ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึกเพิ่มเติมจำนวน ๑๐ ตัวและชั่งวัดปลาที่อนุบาลในแหล่งน้ำหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และใช้เครื่องมือข่ายในการประเมินปริมาณสัตว์น้ำฯ(CPUE) ในแหล่งน้ำดังกล่าวตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๔ และ ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้รับรู้และเข้าใจรายละเอียดตามประกาศดังกล่าวต่อไป????????