ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่

ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ 


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกันออกตรวจป้องปรามพร้อมกับประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนให้ชาวประมงและผู้นำหมู่บ้านได้รับรู้และเข้าใจพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมง/ราษฎรในหมู่บ้านรอบเขื่อนลำปะทาว ในพื้นที่ ต.เก่าย่าดี และต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ และต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รับทราบและปฎิบัติตามข้อกำหนดในห้วงเวลาดังกล่าวต่อไป