ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 828 ครั้ง

 

ประกาศแจ้งผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำ

ตามประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ความใน ข้อ 5 (4) ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

  1. ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือ สำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือ สำเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือ ใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น Health Certificate , Certificate of Origin , Form ต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี (แนบไฟล์ในระบบ FSW)
  2. ใบกำกับการซื้อขาย Invoice (เดิมยื่นปกติอยู่แล้ว)
  3. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล Bill of lading (เดิมยื่นปกติอยู่แล้ว)

และให้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นในวันที่ตรวจปล่อยสินค้าด้วย (ตามประกาศฯ ข้อ10(2))

ในการนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังจะดำเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน 2560        

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา **หากมีข้อสงสัยโทร 02 3609117 , 02 3609112