โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น ของการปล่อยสัตว์น้ำ.. [2020-03-02 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก.. [2020-03-02 ] ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. [2020-03-02 ] โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท.. [2020-02-28 ] โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก.. [2020-02-28 ] โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.. [2020-02-27 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข.. [2020-02-27 ] ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดสร้างแหล่งอาศัยส.. [2020-01-24 ] แนวทางการปฏิบัติ สำหรับผู้รับใบรับรองการครอบครองซากหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจ.. [2019-01-22 ] ที่รักษาพืชพันธุ์.. [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 27 ครั้ง

 

เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย

1.แปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 717 ไร่ จำนวน สมาชิก 55 ราย ชนิดสัตว์น้ำปลานิล กลุ่มที่ดำเนินการ คือ สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด สถานที่ตั้ง สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด หมู่ที่ 11 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับปานกลางเนื่องจากเป็นพื้นที่น้้ำท่วมผู้จัดการแปลงภาครัฐ นายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก ผู้จัดการแปลงภาคเอกชน นายชานนท์ ป้อมเรือง แปลงเลขที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 2002601070001

2.แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 400 ไร่ จำนวน สมาชิก 25 ราย ชนิดสัตว์น้ำ ปลานิล กลุ่มที่ดำเนินการ คือ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลทรายมูล สถานที่ตั้งกลุ่ม 244 หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระดับปานกลางเนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่น้ำท่วมได้ผู้จัดการแปลงภาครัฐ นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ ผู้จัดการแปลงภาคเอกชน นางสมศิริ กัลยาเลิศ แปลงเลขที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 6102604060002

3.แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 391 ไร่ จำนวนสมาชิก 30 ราย ชนิดสัตว์น้ำอนุบาลปลาดุก สถานที่ตั้ง เพื่อดำเนินการ 250 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก สมาชิกอายุเฉลี่ย 50 ปี ประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ย 11 ปี คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP จำนวน 1 ราย เป็น Smart Farmer 1 ราย การผลิตสัตว์น้ำในภาพรวม ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 96 และกึ่งพาณิชย์ ร้อยละ 4  พื้นที่ในการดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ 50 เป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้สมาชิก มีการทำนา ร้อยละ 26 และทำไร่และทำสวน ร้อยละ 18