มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 5 ตุลาคม 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ นางสาวอรทิพา ผ่อนพาสุข ประมงอำเภอปากพลี นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามโครงการ ได้แก่ ปลานิล รายละ 700 ตัว อาหารปลากินพืช รายละ 20 กิโลกรัม ดังนี้

อำเภอองครักษ์ จำนวน 19 ราย อำเภอบ้านนา 5 ราย อำเภอปากพลี 5 ราย

รวมปัจจัยการผลิตฯ ที่ส่งมอบ พันธุ์ปลานิล จำนวน 20,300 ตัว และอาหารปลากินพืช 29 กระสอบ จำนวน 580 กิโลกรัม