ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


“ปลากัด” มีตำนานเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 667 ปี และสามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าปลากัดมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแห่งเดียว โดยเอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุว่าคนไทยนิยมเลี้ยงปลากัดอย่างแพร่หลายตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ 3 มิติ ทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากคนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้งแต่โบราณ ด้านความเป็นเจ้าของ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปลากัดไทยที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีชื่อว่า Betta splendens ชื่อสามัญ ‘Siamese Fighting Fish’ ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับสากลมากกว่า 100 ประเทศ และด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่งนําไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5791862

Email : inland.aquaorn@gmail.com , Page : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ