การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 328 ครั้ง

 

          วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  จัดฝึกอบรม หลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ”

ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ อบรมและสาธิตให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด ๒๐ ราย ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาดุก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก (GAP)

ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี