บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

      วันที่  11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา นายณรงค์วิทย์ พบพาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน นายนิพนธ์ ชายใหญ่ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและคณะฯร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ม.5  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

      วันที่  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายสมชาย แสงกลัด  ผอ.หน่วยปราบปรามประมงทะเลปัตตานี นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผอ.ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ร.ต.อ.ธรรมวิทย์ แต่งภูมิ รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับหรือไอ้โง่)ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1,758 ลูก และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสลิดจำนวน 5,000 ตัว ลงในบ่อทดลองเลี้ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ม.5  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

       วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรม ”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ”     ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๑ ตุลาคมของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖)

     วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี  นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อม พ.ท.กัณต์พัสน์ ดวงมณี รอง ผบ.ฉก ทพ.43 นายมงคล นิตยบูรณ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี นายเจะอูเซ็ง มะแซ กำนัน ตำบลบางเขา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 15,000 ตัว ลงบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบพัฒนา จากนั้นเยี่ยมชมการใช้ตู้อบพลังงานชีวมวล ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6

     วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 10.0๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 20 ได้สนับสนุนเรือ AIR BOAT นำกุ้งก้ามกรามไปปล่อย ณ เขื่อนปัตตานี

     วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 10.0๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 20 ได้สนับสนุนเรือ AIR BOAT นำกุ้งก้ามกรามไปปล่อย ณ เขื่อนปัตตานี

     วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 10.0๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 20 ได้สนับสนุนเรือ AIR BOAT นำกุ้งก้ามกรามไปปล่อย ณ เขื่อนปัตตานี

     วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 10.0๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 20 ได้สนับสนุนเรือ AIR BOAT นำกุ้งก้ามกรามไปปล่อย ณ เขื่อนปัตตานี

     วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 10.0๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 20 ได้สนับสนุนเรือ AIR BOAT นำกุ้งก้ามกรามไปปล่อย ณ เขื่อนปัตตานี

     วันที่  24-25  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมและสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในหัวข้อ หลักการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การทำอาหารปลา(ลดต้นทุน) มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี