นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
    


นางสาวกุลวดี สีส่วน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสุมิตร มาหะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางจีรนันท์ อุไรประสิทธิ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางวาริสนา สียานเก็ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐    ifpattani@gmail.com   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๔   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๕   แฟนเพจ