โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 487 ครั้ง

 

        วันที่ 15-17 สิงหาคม 2563  นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง การลดต้นทุนและมาตรฐานฟาร์ม” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 ราย  โดยได้เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อดูวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน, การลดต้นทุนการผลิต และการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.), แปลงเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และวิบูลย์พันธ์ ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดพัทลุง