โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)  

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 415 ครั้ง

 

       วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยนักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร “การสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอเมือง และอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๗๕ ราย