จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 400 ครั้ง

 

        วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  พร้อมด้วยนายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ ”การปรับตัวของกลุ่มเปราะบางด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษากลุ่มคนเปราะบางในเขตพื้นที่สีแดง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕ ราย จากกลุ่มในพื้นที่ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี(โครงการจุฬาภรณ์ ๖)