“เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”


“เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

         วันที่ 14-15  มีนาคม  2566  เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี    จัดฝึกอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต หลักสูตร“เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เยาวชน   และการปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อการบริโภค (GAP)  พร้อมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยง โดยมีนายมะสการิยา เจะหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 10 ราย     ทั้งนี้ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา รายละ 1,000 ตัว  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี