“การเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจปลากดเหลือง”


“การเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจปลากดเหลือง”  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

        วันที่ 8-9  มีนาคม  2566  เวลา 09.30น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี    จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ      สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจปลากดเหลือง” ส่งเสริมให้เกษตรผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ในด้านหลักการเลี้ยงปลาน้ำจืด การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อการบริโภค GAP มกษ.7436-2563  และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง แบบใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้น  การผสมพันธุ์ โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดพิธีฯในครั้งนี้  มีผู้เข้าอบรม    จำนวน 10 ราย พร้อมสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากดเหลือง รายละ 2,000 ตัว   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี