จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

      วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.30-12.00น. ศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนนา โดยมีนายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี