กิจกรรม ”วันดินโลก World Soil Day” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


กิจกรรม ”วันดินโลก World Soil Day”ภายใต้หัวข้อ              อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ซึ่งตรงกับวันที่  5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระ                    มหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร