กิจกรรม ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ”


กิจกรรม ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ”  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        วันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ” ซึ่งตรงกับวันที่  21 ตุลาคมของทุกปี  โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน บำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้  ตามโครงการ การปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี