โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดปัตตานี)


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดปัตตานี) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


           วันที่ 18 - 20 มกราคม  2565 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการแปรรูปปลาสลิดดอนนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง โดยแบ่งเกษตรกรเป็นรุ่น(1-6) จำนวนทั้งสิ้น 180 ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และศูนย์ต้นแบบการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ของนายเจริญ ทองปล้องโต ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี