โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดปัตตานี)


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดปัตตานี) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่ 13 – 14 และ 20  ธันวาคม  2564  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ สำนักงานประมงอำเภอสายบุรีและสำนักงานประมงอำเภอยะรัง จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา โดยมีนายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมนักวิชาการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 ราย  ซึ่งมี  นางจุไรวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้  ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง บ้านสวนประมงอาสา ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี จังหวัดปัตตานี